Menu Zamknij

REGULAMIN

Regulamin jest skierowany zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców korzystających ze sklepu dostępnego pod adresem www.sklep.elitabogactwa.pl. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu.

Administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego jest DREAMADNO Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku, adres: 19-300, ul. Gdańska 15a, lok.32, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla mst. Ełk , Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000999013, NIP 8481883418, REGON 523477941. Więcej na temat ochrony danych osobowych można przeczytać w Polityce prywatności po niniejszym Regulaminem.

§ 1 Definicje

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 2. Sprzedający – DREAMANDO, adres: 19-300 Ełk, ul.Gdańska 15a/32, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000999013 , NIP 8481883418, REGON 523477941. 
 3. Dane kontaktowe – dane adresowe Sprzedającego, w tym e-mail: pomoc@elitabogactwa.pl
 4. Klient/Konsument/Kupujący (stosowane zamiennie) – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, zawarte w Regulaminie postanowienia dotyczące konsumentów stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, o ile umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego, w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 5. Dostawa – usługa dostawy, której koszty znajdują się pod adresem www.sklep.elitabogactwa.pl
 6. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań).
 7. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z póź. zm.
 8. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu internetowego www.sklep.elitabogactwa.pl zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z póź. zm.
 10. Koszyk – lista Produktów wybrana przez Kupującego z Produktów oferowanych w sklepie.
 11. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 12. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w Sklepie.
 13. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 14. Płatność – metoda zapłaty za Przedmiot Umowy i Dostawę wymieniona pod adresem www.sklep.elitabogactwa.pl przez Kupującego
  1. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku z poź. zm.
 15. Produkt – rzeczy ruchome, które mogą być przedmiotem zamówienia w Sklepie tj. będące Przedmiotem Umowy
 16. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy
 17. Rejestr UOKiK – rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z poź. zm.
 18. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 19. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 20. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.elitabogactwa.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 21. Termin realizacji – okres czasu wskazany w Karcie produktu
 22. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. w przypadku Kupujących.
 23. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna
 24. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie rodzaj i ilość zamawianych Produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz miejsce wydania Produktu, dane Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Zasady ogólne

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad.
 2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego są̨ cenami brutto. Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku.
 3. Kupujący może wyrazić wolę zapamiętania jego danych przez Sklep. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy oraz nieudostępniania ich osobom trzecim. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania danych w Sklepie.

§3 Zawarcie i realizacja Umowy

 1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Zawarcie Umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
 3. Zawarcie Umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia Zamówienia.
 4. Wysłanie Przedmiotu Umowy następuje w terminie określonym na Karcie Produktu, a dla Zamówień złożonych z wielu Produktów w najdłuższym terminie z określonych na Kartach Produktów. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§4 Płatności

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online są hotpay
 2. Dostępne formy płatności w Sklepie to:
 3. Przelew bankowy;
 4. Płatności elektroniczne;
 5. Karty płatnicze – Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic;
 6. Google Pay;
 7. Apple Pay.

§5 Prawo do odstąpienia od Umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument składa na formularzu.
 3. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 5. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem Umowy, jeżeli korzystał z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej ewentualnych wad bądź funkcjonalności.
 7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 9. Odpowiedzialność Sprzedającego względem Klienta, który nabywa Produkt, nie będąc jednocześnie Konsumentem, w tym względem osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jest ograniczona do kwoty jaką Klient zapłacił za objęty Reklamacją Produkt i kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w przypadku, gdy przedmiotem Reklamacji jest również dostawa. W przypadku uznania przez Sprzedającego reklamacji za uzasadnioną, Klient niebędący Konsumentem Otrzyma Produkt wolny od wad lub zostanie mu zwrócona cena Produktu. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń z tytułu reklamacji, w tym przypadku, należy do Sprzedającego, a ciężar dowodu, że rzecz sprzedana ma wady, obciąża Klienta. Sprzedający jest zobowiązany rozpoznać reklamację, o której mowa w niniejszym ust. w terminie nie dłuższym niż 30 dni od chwili otrzymania pisemnego zgłoszenia. Termin ten może ulec wydłużeniu o czas uzupełnienia przez Klienta informacji niezbędnych wg oceny Sprzedającego do rozpoznania reklamacji. Na wezwanie Sprzedającego, Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Produkt do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę na swój koszt.

§5 Rękojmia

 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie.

§6 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, określa zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.
 4. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.
 5. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie w jakim jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
 6. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
 7. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:
  1. adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;
  2. miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
  3. adres poczty elektronicznej – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
  4. numer telefonu – niezbędny w realizacji dostawy.
 8. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.

§7 Postanowienia końcowe

 1. O zmianach regulaminu i ich zakresie Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną. Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce „Regulamin” na stronie www.sklep.elitabogactwa.pl
 3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony będą rozwiązywały w sposób polubowny. W przypadku nie rozwiązania sporu polubownie, zostanie on poddany pod rozstrzygniecie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Sprzedającego.
logo_eb_h

Zamawiając książkę w wersji papierowej i/lub elektronicznej dokonujesz zakupu przedpremierowego. Termin wysyłki książek jest ustalony na 20.02.2023. Po upływie tego terminu otrzymasz swój egzemplarz, a cena może wzrosnąć do ceny regularnej.

Podane przykłady nie powinny być uważane za typowe i nie ma gwarancji wyników. Podane informacje mają charakter edukacyjny i nie stanowią porady prawnej ani finansowej. Korzystając z tej witryny lub jakichkolwiek powiązanych materiałów, zgadzasz się wziąć pełną odpowiedzialność za własne wyniki. Nasz zespół jest tutaj, aby Ci pomóc, ale zawsze powinieneś przeprowadzić własną analizę przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji lub podjęciem jakiegokolwiek ryzyka.

Zamawiając książkę w wersji papierowej i/lub elektronicznej dokonujesz zakupu przedpremierowego. Termin wysyłki książek jest ustalony na 20.02.2023. Po upływie tego terminu otrzymasz swój egzemplarz, a cena wzrośnie do ceny regularnej.

Podane przykłady nie powinny być uważane za typowe i nie ma gwarancji wyników. Podane informacje mają charakter edukacyjny i nie stanowią porady prawnej ani finansowej. Korzystając z tej witryny lub jakichkolwiek powiązanych materiałów, zgadzasz się wziąć pełną odpowiedzialność za własne wyniki. Nasz zespół jest tutaj, aby Ci pomóc, ale zawsze powinieneś przeprowadzić własną analizę przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji lub podjęciem jakiegokolwiek ryzyka.